اسکرابرها دستگاه هایی هستند که به عنوان یک مکانیزم نظافتی به انجام شستشو و سپس جمع آوری چرک و کثیفی از روی زمین می پردازند. کفشو ها در دو نوع دستی و سرنشین دار تولید م یشوند که انتخاب هر مدل به کاربرد نهایی بستگی دارد. 

اسکرابر های دستی عمدتا از 10 لیتر شروع شده و تا 300 لیتر ادامه پیدا می کند.  مهم ترین قسمت های یک اسکرابر شامل موتور وکیوم، موتور برس، بدنه، برس، لاستیک تی و شاسی تی می باشد.