پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×
کارواش اتوماتیک
کارواش اتوماتیک – دزفول

خوزستان – دزفول

شهر دزفول در استان خوزستان مجهز به یک دستگاه کارواش اتوماتیک مدل M’NEX22 گردید. این دستگاه یکی از پیشرفته ترین دستگاه های مکانیزه شستشوی ماشین بوده که از جانب شرکت ISTOBAL کشور اسپانیا طراحی و ساخته شده است و برای شستشوی حرفه ای و با کیفیت انواع اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد.

mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول
mnex22 کارواش اتوماتیک دزفول

خوزستان – دزفول

کارواش دزفول خوزستان مجهز به یک دستگاه کارواش دروازه ای M7.1 می باشد که به منظور شستشوی مکانیزه خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرد . کارواش دروازه ای M7.1 از سری کارواش های اتوماتیک دروازه ای کمپانی ISTOBAL می باشد که امروزه جای خود را به کارواش M’NEX22 داده تا با کیفیت مطلوب ، به شستشوی اتومبیل ها بپردازد.

M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول
M7 کارواش اتوماتیک دزفول